Βασίλης Βασιλόπουλος και Κατερίνα Σαρικάκη

Η έκδοση αυτή είναι ένας οδηγός αυτορρύθμισης των Μέσων, ο οποίος περιλαμ-βάνει και την τεκμηρίωση της ηθικής αυτορρύθμισης by design & by default με την πρόταση υιοθέτησης ενός ενιαίου Προτύπου Συστήματος Διαχείρισης Δεοντολογίας και Ολικής Ποιότητας. Η έκδοση, η οποία συνάδει με την ευρωπαϊκή στρατηγική, όπως αυτή εκφράζεται στην πρόταση Κανονισμού EMFA (2022) και τη Σύσταση REC 2022/1634/EC, αφορά κάθε τύπου οργανισμό Μέσων και εμπεριέχει οδηγίες συγκρότησης ενός δεοντολογικού και ποιοτικού προτύπου, εγγυήσεις διαφάνειας και ανεξαρτησίας των Μέσων και των Δημοσιογράφων, συμβουλευτική και υποβο-ηθητικά εργαλεία για τη διακυβέρνηση του Μέσου και την ποιότητα περιεχομένου.

Open access here

by Vasilis Vasilopoulos and Katharine Sarikakis

This publication provides a guide for ethical self-regulation, by design and by default, of the media that includes documentation of self-regulation in the form of adopting an ethical and total quality management system. The publication, which is in line with the European strategy as expressed in the proposal for Regulation EMFA [(European Media Freedom Act) and amending Directive 2010/13/EU] of 2022 and Recommendation (EU) 2022/1634 of 16 September 2022, is intended for all types of media organizations and contains guidelines for establishing ethics and quality standards, assurances of transparency and independence of media and journalists, counseling and a toolbox, which can improve media governance as well as content quality.

Open access here

Truth and Dare: Kids vs. Fake News

Brochure, June 2023

What is fake news? Who makes it? How is it spread and why is it bad? This brochure is designed to help children understand the complex issue of fake news, to learn how to identify misleading informationand think critically. In an ever changing technological world this work aims to assist children in further developing digital media literacy. 

Parents, guardians and educators can use practical tips to guide children's online experiences, foster open conversations, and encourage responsible digital citizenship.  The brochure provides an overview of the European Union's initiatives and efforts to combat fake news and further resources through which parents and teachers can further educate themselves.

Wahrheit und Pflicht: Kinder gegen Fake News

Broschüre, Juni 2023

Was sind Fake News? Wer macht sie? Wie werden sie verbreitet und warum sind sie schlecht? Diese Broschüre soll Kindern helfen, das komplexe Thema Fake News zu verstehen und zu lernen, wie man irreführende Informationen erkennt und kritisch denkt. In einer sich ständig verändernden technologischen Welt soll diese Arbeit Kindern dabei helfen, ihre digitale Medienkompetenz weiterzuentwickeln. 

Eltern, Erziehungsberechtigte und Pädagogen können praktische Tipps nutzen, um die Online-Erfahrungen ihrer Kinder zu steuern, offene Gespräche zu fördern und eine verantwortungsvolle digitale Bürgerschaft zu unterstützen.  Die Broschüre bietet einen Überblick über die Initiativen und Bemühungen der Europäischen Union zur Bekämpfung von Fake News sowie weitere Ressourcen, mit denen sich Eltern und Lehrer weiterbilden können.

Truth and Dare: Kids vs. Fake News

Leaflet, June 2023

This is a shorter version of the brochure "Truth and Dare: Kids vs. Fake News". 

Wahrheit und Pflicht: Kinder gegen Fake News

Flugblatt, Juni 2023

Dies ist eine kürzere Version der Broschüre "Wahrheit und Pflicht: Kinder gegen Fake News".